• Oddelenie štátnych sociálnych dávok
  • Vedúca oddelenia: Mgr.Vrábelová Janka

  • Andreja Hlinku č.8,022 01 Čadca

  • vrabelova.janka@upsvr.gov.sk

  • 0412449 822
....

 
 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje štátne sociálne dávky „rodinné dávky“ financované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom ktorých sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií, ako je narodenie dieťaťa, výživa a výchova dieťaťa, úmrtie človeka ako i pomoc rodinám, ktorým štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa.

Nárok na štátne dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb / testovanie príjmov/.

Štatne davky:
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku
rodičovský príspevok
príspevok na starostlivosť o dieťa
príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku
príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri a viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
príspevok na pohreb

koordinácia výplaty rodinných dávok EÚ /Európska únia/ v zmysle nariadenia Rady EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodinných príslušníkov pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva v znení neskorších predpisov

žiadosti sa nachádzajú na oddelení výplaty štátnych sociálnych dávok, resp.nájdete ich na stránke Dávkový informačný servis :www.employment.gov.sk/DIS v časti „Vzory žiadostí“

Prehľad štátnych sociálnych dávok od 1.1.2009   -   web

Connect

24.1.2022
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy