• Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Vedúca oddelenia: Ing. Elena Šimeková

  • Andreja Hlinku č.8,022 01 Čadca

  • simekova.elena@upsvr.gov.sk

  • 0412449 829
....

Connect

17. 4. 2021
3.230.143.40
 

Linky práce

Zmluvy