• Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Vedúca oddelenia: Ing. Elena Šimeková

  • Andreja Hlinku č.8,022 01 Čadca

  • simekova.elena@upsvr.gov.sk

  • 0412449 829
....

Connect

21. 11. 2018
54.221.9.6
 

Linky práce

Zmluvy