• Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Vedúca oddelenia: Ing. Elena Šimeková

  • Andreja Hlinku č.8,022 01 Čadca

  • simekova.elena@upsvr.gov.sk

  • 0412449 829
....

Činnosť oddelenia SPOD a SK :

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č.36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i osobitných predpisov :

rozhoduje :

- o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení,

- o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom,

- o resocializačnom príspevku

Vykonáva :

- pre dieťa opatrenia sociálnej kurately v zmysle zákona o SPOD a SK,

- funkciu kolízneho opatrovníka,

- funkciu opatrovníka,

- funkciu poručníka maloletému bez sprievodu,

- funkciu opatrovníka v trestnom konaní,

- potrebné opatrenia na návrat a premiestnenie dieťaťa z cudziny,

- prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a na informačné poradenstvo,

- opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti,

- opatrenia sociálnej kurately,

- poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickú pomoc

Zabezpečuje :

- sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa,

- psychologickú pomoc

Podáva návrhy na súd :

•  na vydanie predbežného opatrenia,

•  na určenie otcovstva,

•  na zapretie otcovstva,

•  na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti,

•  na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti,

•  na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom,

•  na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností.

Je orgán :

•  ktorý predkladá zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu, potrebné

doklady,

•  s ktorým po dohode môže zariadenie, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, podať

podnet na zrušenie ústavnej starostlivosti alebo výchovného opatrenia,

•  ktorý plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre

deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u

ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania, spolupôsobenie iných subjektov,

•  ktorý sprostredkúva deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc

špecializovaných inštitúcií a účasť na programoch a aktivitách organizovaných obcou,

VÚC alebo akreditovaným subjektom,

•  ktorý organizuje výchovno-rekreačné programy pre deti s poruchami správania alebo

sprostredkúva účasť na takýchto programoch,

•  ktorý vymáha náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa

z cudziny,

•  ktorý spisuje a podáva súdu návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy dieťaťa,

•  ktorý vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré

vykonáva opatrenia v zmysle zákona o SPOD a SK,

•  ktorý vypracúva návrh priorít v oblasti vykonávania opatrení a návrh ich zabezpečenia

za svoj územný obvod na nasledujúci kalendárny rok,

•  ktorý vyhlasuje verejné obstarávanie,

•  ktorý spolupracuje s určeným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri vypracúvaní

návrhu priorít v oblasti ústavnej starostlivosti, v oblasti sprostredkovania náhradnej

rodinnej starostlivosti a v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v 

zariadeniach a pri tvorbe plánu na zabezpečenie priorít v týchto oblastiach,

•  ktorý predkladá orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a

právnych aktov EÚ písomnú dokumentáciu na zabezpečenie ochrany práv detí podľa

medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ,

•  zriaďuje tím pre účely náhradnej rodinnej starostlivosti,

•  plní ďalšie úlohy v zmysle zákona.

 

Referát poradensko – psychologických služieb vykonáva najmä :

➢ individuálne, párové, rodinné a skupinové psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre občanov:

- v oblasti partnerských, manželských a rodinných vzťahov

- v oblasti osobnostných problémov – sebarealizácia a sociálne vzťahy, nízka sebadôvera,

stavy neistoty a úzkosti, tréma, problém osamelosti a psychického vyčerpania, atď.

- v oblasti špecifických problémov rodiny, najmä

• rodina v rozvodovom a porozvodovom konaní

• rodina s problémom drogovej a inej závislosti

• rodina s problémom domáceho násilia, výchovné problémy u detí.

•  ktorý sprostredkúva deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc

- v oblasti závažných životných zmien a krízových situácií, vrátane katastrof a nešťastí

➢ spolupráca pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti, vrátane medzinárodného osvojenia

• príprava, posúdenie a odporúčanie fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom

sprostredkúva účasť na takýchto programoch,

•  koordinácia postupu zameraného na zistenie aktuálnej úrovne psychomotorického vývinu dieťaťa, psychické prežívanie detí počas rozvodu a po rozvode

•  príprava dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť, napomáhanie a posudzovanie interakcie medzi žiadateľom a dieťaťom

•  vypracovávanie písomných správ o príprave detí na náhradnú rodinnú starostlivosť a odporúčaní žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť

•  príprava profesionálnych náhradných rodičov

•  odborné poradenstvo pre náhradné rodiny

➢ preventívno – výchovná a vzdelávacia činnosť v oblasti:

a) výchovy k manželstvu a rodičovstvu

b) prevencie drogových a iných závislostí

c) zdravého životného štýlu

d) rozvoja medziľudských vzťahov so zameraním na efektívnu komunikáciu

e) výchovných opatrení

➢ poskytovanie poradensko-psychologických služieb v rámci externej spolupráce s ostatnými subjektami ( obce, neštátne subjekty ) pôsobiacimi v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

➢ posudzovanie manželskej a rodičovskej spôsobilosti u maloletých snúbencov

Connect

24.1.2022
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy