• Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • Vedúca oddelenia : Mgr.Jana Martakova,PhD.

 • Andreja Hlinku č.8,022 01 Čadca

 • jana.martakova@upsvr.gov.sk

 • 0412449 833
....

Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplenení niektorých zákonov Opatrenie MPSVaR SR č. 6/2009, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny Opatrenie MPSVaR SR č. 7/2009, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Opatrenie MPSVaR SR č. 252/2009 o ustanovení súm životného minima Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len kompenzácia) je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu.

 • Oblasti kompenzácie
 • oblasť mobility a orientácie

 • oblasť komunikácie

 • oblasť zvýšených výdavkov

 • oblasť sebaobsluhy

Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama. Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

 • Účelom osobnej asistencie je:
 • podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 • podpora nezávislosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 • možnosť rozhodovať sa

 • ovplyvňovať plnenie rodinných rolí

 • vykonávanie pracovných aktivít

 • vykonávanie vzdelávacích aktivít

 • vykonávanie voľnočasových aktivít

Rozsah osobnej asistencie sa určuje na základe činností, ktoré si nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na vykonanie.

Peňažný príspevok možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, t.j. vo výške 2,58 € / 77,73 Sk

Rozsah osobnej asistencie sa opätovne posudzuje každé tri roky od jeho určenia na účel zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony. Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy :

 • o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom

 • uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.

Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky

Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky

Peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť na

 • kúpu pomôcky

 • výcvik pomôcky

 • výcvik používania pomôcky

 • úpravu pomôcky

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky možno poskytnúť, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nezapožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výnimkou je zaobstaranie druhého mechanického alebo elektrického vozíka (za druhý mechanický vozík sa považuje aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík). Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Podmienky nároku na príspevok na kúpu pomôcky sú: · odkázanosť na pomôcku, Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes.

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a výšky príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmu osôb, ktoré sa spoločne posudzujú.. Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky, najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 € / 260 000 Sk.

Výška peňažného príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 € / 50 000 Sk, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € / 150 000 Sk a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 € / 10 000 Sk.

Peňažný príspevok sa poskytne na základe :

 • dokladu o cene pomôcky alebo dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky

 • dokladu o cene výcviku používania pomôcky alebo dokladu o cene vykonaného výcviku pomôcky používania pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie výcviku používania pomôcky

 • dokladu o cene úpravy pomôcky alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka nesplní svoj účel. Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní svoj účel, sa považuje pomôcka alebo úprava pomôcky, ak :

 • je nefunkčná a nemožno ju opraviť

 • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo najviac 50% ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky, alebo

 • nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu možno poskytnúť po siedmich rokov a v prípade elektrického vozíka desiatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na takúto pomôcku.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku a táto pomôcka vyžaduje opravu alebo je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, možno poskytnúť peňažný príspevok na opravu pomôcky. Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na opravu pomôcky, ktorá sa neposkytuje ani nezapožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.

Za opravu pomôcky sa považuje aj vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Za opravu pomôcky sa považuje aj chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru, ktorý si vyžaduje pes so špeciálnym výcvikom.

Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a výšky príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím občana a príjmu osôb, ktoré sa spoločne posudzujú.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť, ak cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv účtovaných osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, alebo cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv účtovaných na základe zmluvy o oprave uzatvorenej medzi fyzickými osobami je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo najviac 50% ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na základe dokladu o cene opravy alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného motorového vozidla alebo na základe zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť podľa komplexného posudku odkázaná na zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariadenia neposkytuje ani nezapožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj vtedy ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou.

Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť na zdvíhacie zariadenie, ktoré svojím účelom a charakterom je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaním z verejného zdravotného poistenia a uvedeným v zozname pomôcok.

Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a výšky príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím občana a príjmu osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, najviac 11 617,88 € / 350 000 Sk.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú časť, ak zdvíhacie zariadenie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na toto zariadenie predá alebo daruje alebo zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Podmienky nároku na príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sú:

 • odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

 • preprava do zamestnania alebo sa preukáže, že bude zamestnaná, školského zariadenia alebo bude navštevovať školské zariadenie najmenej dvakrát do týždňa a zariadenia sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia najmenej jedenkrát do týždňa

 • výcvik používania pomôcky

 • osobné motorové vozidlo, na ktoré má byť poskytnutý príspevok, nemôže byť podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmu osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, maximálne vo výške 6 638,79 € / 200 000 Sk a pri osobnom motorovom vozidle s automatickou prevodovkou 8 298,48 € / 250 000 Sk ak má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Peňažný príspevok sa poskytne na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla alebo na základe dokladu o jeho kúpe vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť tento poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ako osobné motorové vozidlo pred uplynutím siedmich rokov predá alebo sa nevyužíva pre individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť ak sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím osobné motorové vozidlo, na ktoré mu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok predá alebo bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel a od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku uplynulo sedem rokov (táto podmienka je splnená aj ak poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo jeho časť vráti).

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osob. motorového vozidla, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osob. motorového vozidla, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

osobné motorové vozidlo, na ktoré má byť poskytnutý príspevok, nemôže byť podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov

Úprava osob. motorového vozidla je úprava, ktorá umožní fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím viesť osob. motorové vozidlo, alebo umožní využívať osob. motorové vozidlo na účely jej prepravy.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmu osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, maximálne vo výške 6 638,79 €/ 200 000 Sk.

Úhrn peňažných príspevkov na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutých fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 €/ 200 000 Sk.

Peňažný príspevok sa poskytne na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla alebo na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava osobných motorových vozidiel.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť tento poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ako upravené osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osôb. motorového vozidla pred uplynutím siedmich rokov predá alebo sa nevyužíva pre individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutie peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel.

Peňažný príspevok na prepravu

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy obcou alebo registrovaným subjektom :

 • pracovné aktivity

 • vzdelávacie aktivity

 • rodinné aktivity

 • občianske aktivity

Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla alebo ak je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla.

Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy obcou alebo registrovaným subjektom.

Výška peňažného príspevku na prepravu sa určuje percentuálnou sadbou v závislosti od preukázaných výdavkov na prepravu a od príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmu osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.j.: 94,48 € / 2 846,30 Sk.

Peňažný príspevok na úpravu bytu

Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu

Peňažný príspevok na úpravu garáže

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu.

Cieľom je dosiahnutie ich bezbariérovosti a zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Taktiež ak sa odstránením bariér umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži. Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo úprava bytu, rodinného domu alebo garáže rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí mať v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo byť vlastníkom garáže, alebo garáž je súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby.

Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže s určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a zohľadnení cien stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení. Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny ustanovuje ministerstvo opatrením. V súčasnosti – Opatrenie MPSVaR SR č. 6.

Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura / 200 000 Sk a úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 1 659,70 eura / 50 000 Sk.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vykonať úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže do šiestich mesiacov od poskytnutia tohto peňažného príspevku. Najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno vykonať pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

V prípade, že sa úpravy neuskutočnili v uvedených lehotách, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť vyplatený peňažný príspevok najneskôr do 30 dní od uplynutia týchto lehôt.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykoná vyúčtovanie tohto poskytnutého peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže.

Peňažný príspevok možno poskytnúť na základ dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť uvedené doklady príslušnému úradu.

Ďalší peňažný príspevok na úpravu bytu, ďalší peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo ďalší peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť po vyúčtovaní predchádzajúceho peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, alebo peňažný príspevok na úpravu garáže alebo ich pomernú časť, ak zmení trvalý pobyt, predá, daruje alebo prenajme byt, rodinný dom, alebo garáž inej osobe pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia týchto peňažných príspevkov. Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže nadobudlo právoplatnosť.

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu, alebo peňažného príspevku na úpravu garáže, uplatňuje sa ako pohľadávka v konaní o dedičstve vo výške 50 % z úhrnu poskytnutých peňažných príspevkov alebo z ich pomerných častí.

V prípade, že suma zodpovedajúca 50 % z úhrnu poskytnutých peňažných príspevkov alebo z ich pomerných častí je nižšia ako 497,91 eura, neuplatňuje sa táto suma ako pohľadávka v konaní o dedičstve

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť odkázaná na zvýšená výdavky :

 • na diétne stravovanie

 • suvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

 • suvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

 • suvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov sa posudzuje samostatne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne:

 • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohy č. 5 v prvej skupine, t.j. : 34,38 € / 1 036 Sk.

 • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohy č. 5 v druhej skupine, t.j.: 17,19 € / 518 Sk.

 • 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohy č. 5 v tretej skupine, t.j.: 10,32, € / 311 Sk.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia mesačne vo výške 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom t.j.:17,19 € / 518 Sk.

- výdavky spojené s obnovou a nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla mesačne vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom t.j.: 30,93 € / 932 Sk sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na jeho prevádzku, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom :

 • vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo

 • nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a jej prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou psa so špeciálnym výcvikom mesačne vo výške 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom t.j.: 41,25 € / 1 243 Sk v prípade ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, t.j.: 555,57 eur / 16 737,10 Sk.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Opatrovanie je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie ( stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu ).

Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je staršia ako šesťročná a podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie možno poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie. Rozsah opatrovania sa považuje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie a fyzická osoba ju opatruje po jej návrate z dennej pobytovej sociálnej služby alebo zo školského zariadenia.

Fyzická osoba na účely peňažného príspevku na opatrovanie je : manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec. Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra.

V prípade, že fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje opatrovanie iná fyzická osoba musí s ňou bývať. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie musí byť plnoletá, byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, byť fyzicky a psychický schopná vykonávať opatrovanie a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 111,32% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, t.j.: 206,15 € / 6 211 Sk a 148,42% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, t.j. : 274,86 € ( 8 281 Sk ) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 98,32% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, t.j.: 182,08 € / 5 486 Sk v prípade, že sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie viac ako 20 hodín týždenne.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 139,15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, t.j.: 257,70 € ( 7 765 Sk ) v prípade, že sa najmenej dvom fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie viac ako 20 hodín týždenne.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 144,71% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, t.j.: 267,99 € / 8 074 Sk v prípade, že sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie viac ako 20 hodín týždenne a súčasne druhej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa. denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20 hodín týždenne,

Ak fyzická osoba poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok výška peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a 61,22 %sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, t.j.: 240,75 € / 7 253 Sk výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. V prípade, že fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím je nezaopatrené dieťa peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem prevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno zvýšiť o 49,80 eura ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška vypočítaného peňažného príspevku sa zníži o túto sumu.

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie a vykonáva zamestnanie, ale jej mesačný príjem z tohto zamestnania nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia na jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou.

Výška peň. príspevku sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní.

Connect

24.1.2022
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy