• Oddelenie informaèno-poradenských a sprostredkovate¾ských služieb.
  • Vedúca oddelenia : Ing. Jana Jarošová

  • Matièné námestie è.1617 022 01 Èadca

  • jana.jarosova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 854
....

Connect

24. 2. 2020
18.206.194.161
 

Linky práce

Zmluvy