• ODDELENIE EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A PROJEKTOVÉHO RIADENIA.
  • Vedúca oddelenia : Ing.Terézia Mikulová

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • terezia.mikulova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 826


§           spolu s finanèným manažérom zodpovedá za dodržiavanie rozpoètu projektov spolufinancovaných z ESF, ŠR,

§           vypracováva zoznamy výdavkov za všetky NP vrátane podporných dokumentov, a priebežne nahráva do programu APV ,

§           zabezpeèuje zúètovanie výdavkov jednotlivých NP v súlade s Interným manuálom,

§           zabezpeèuje kompletizáciu projektovej zložky za všetky NP pod¾a Interného manuálu a jej archiváciu,

§           koordinuje a realizuje predbežné finanèné kontroly v rámci NP,

§           spolupracuje s oddelením kontroly pri koordinácii a realizácii priebežných finanèných kontrol v súlade so zákonom è. 502/2001 o finanènej kontrole a vnútornom audite,

§           metodicky usmeròuje pri vykonávaní predbežnej kontroly pri overovaní výdavkov,

§           zodpovedá za úhradu oprávnených výdavkov,

§           vypracováva prehlásenie o overení oprávnenosti výdavkov za jednotlivé NP na základe podkladov príslušných organizaèných útvarov úradu PSVR a predkladá ich na Ústredie PSVR,

§           overuje postupy, aby bola zachovaná kontrola „štyroch oèí „ a svojím podpisom schváli úhradu oprávnených výdavkov • zabezpeèuje kontrolu dát v príslušnom aplikaènom programe,

§           riadi, kontroluje a metodicky usmeròuje výkon štátnej správy v oblasti implementácie a riadenia projektov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom,

§           spolupracuje so sekciou ESF Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre oblas úloh súvisiacich s implementáciou projektov spolufinancovaných ESF,

§           v spolupráci s odborom služieb zamestnanosti a odborom sociálnych vecí vypracováva projekty a programy pre územnú pôsobnos úradu PSVR,

§           v spolupráci s ïalšími organizaènými útvarmi úradu PSVR zabezpeèuje finanèné riadenie projektov spolufinancovaných ESF,

§           spolu s projektovým riadením zodpovedá za uchovávanie zmlúv a dodatkov, projektových zložiek v rámci NP,

§           v spolupráci s príslušnými organizaènými útvarmi úradu PSVR uplatòuje Interný manuál postupov Ústredia PSVR a úradov PSVR ako koneèného prijímate¾a / príjemcu pomoci v rámci pôsobnosti oddelenia ESF,

§           plní ïalšie úlohy pod¾a pokynov predstaveného.

Connect

25.9.2021
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy