• ODDELENIE EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A PROJEKTOVÉHO RIADENIA.
  • Vedúca oddelenia : Ing.Terézia Mikulová

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • terezia.mikulova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 826


§           realizuje èinnosti v pôsobnosti oddelenia, v spolupráci s príslušným odborom služieb zamestnanosti a ïalšími oddeleniami participuje na plnení úloh v rámci úradu PSVR,

§           predkladá výboru pre otázky zamestnanosti na schválenie návrhy projektov a programov na podporu rozvoja zamestnanosti a podporu sociálnej inklúzie v územnom obvode úradu PSVR predložených právnickými osobami alebo fyzickými osobami a informuje ich o výsledku schva¾ovacieho procesu,

§           sleduje skutoèné èerpanie rozpoètu, spracováva podklady k vyhodnoteniu a analýzam / mesaène, štvrroène, polroène, roène,/

§           riadi, kontroluje a metodicky usmeròuje výkon štátnej správy v oblasti implementácie a riadenia projektov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom,

§           v spolupráci s odborom služieb zamestnanosti a odborom sociálnych vecí vypracováva projekty a programy pre územnú pôsobnos úradu PSVR,

§           v spolupráci s ïalšími organizaènými útvarmi úradu PSVR zabezpeèuje finanèné riadenie projektov spolufinancovaných ESF,

§           zodpovedá za uchovávanie zmlúv a dodatkov, projektových zložiek v rámci NP , zodpovedá za archiváciu, zabezpeèuje administratívne èinnosti,

§           monitoruje potreby vzdelávania zamestnancov oddelenia ESF a projektového riadenia v predmetných oblastiach a predkladá ich osobnému úradu,

§           v spolupráci s príslušnými organizaènými útvarmi úradu PSVR uplatòuje Interný manuál postupov Ústredia PSVR a úradov PSVR ako koneèného prijímate¾a / príjemcu pomoci v rámci pôsobnosti oddelenia ESF a projektového riadenia,

§           v koordinácii s ïalšími organizaènými útvarmi úradu PSVR sleduje a vyhodnocuje potrebu finanèných prostriedkov v rámci Národných projektov a predkladá Ústrediu PSVR žiadosti o úpravu finanèných plánov,

§           v rámci jednotlivých Národných projektov preberá a eviduje platobné poukazy predkladané odborom služieb zamestnanosti, overuje súlad platieb s prideleným rozpoètom a predkladá platobné poukazy na úhradu finanènému oddeleniu úradu,

§           v spolupráci s odborom služieb zamestnanosti a odborom sociálnych vecí a rodiny zabezpeèuje koordináciu a riadenie projektov pre oblas služieb zamestnanosti a oblas sociálnych vecí a v súèinnosti s príslušnými riadite¾mi odborov predkladá riadite¾ovi úradu PSVR návrhy na realizáciu aktivít úradu PSVR prostredníctvom projektov,

§           zabezpeèuje informovanos jednotlivých organizaèných útvarov úradu PSVR o schválených projektoch financovaných zo ŠR alebo spolufinancovaných z ESF,

§           predkladá riadite¾ovi úradu PSVR návrhy na zapájanie sa do rozvojových partnerstiev,

§           spolupracuje s regionálnymi agentúrami , môže vykonáva metodické dni pre región v rámci nového programového obdobia,

§           spolupracuje so samosprávou, neziskovými organizáciami, nadáciami a pod.... pri tvorbe projektov pre územnú pôsobnos úradu PSVR a v rámci partnerstiev v tejto oblasti,

§           plní ïalšie úlohy pod¾a pokynov predstaveného.

Connect

25.9.2021
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy