• ODDELENIE EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A PROJEKTOVÉHO RIADENIA.
  • Vedúca oddelenia : Ing.Terézia Mikulová

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • terezia.mikulova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 826


§           zodpovedá za priebežné sledovanie a zber indikátorov pre jednotlivé aktivity na úrovni projektov pre potreby monitorovania a hodnotenia projektov spolufinancovaných z ESF,

§           sleduje stav èerpania prideleného limitu výdavkov, zabezpeèuje výstupy týkajúce sa predikcie NP pre ústredie, úrad,

§           spracováva v súèinnosti s odborom služieb zamestnanosti údaje získané fyzickým a finanèným monitoringom z oblasti APTP obèan, zamestnávate¾ v rámci èerpania NP,

§           zodpovedá za oblas monitoringu nástrojov APTP a správ o projektoch, v spolupráci s informatikmi,

§           mesaène oznamuje, èi v pôsobnosti nášho úradu máme, resp. nemáme vo¾né pracovné miesta na úèely výkonu trestu povinnej práce,

§           metodicky usmeròuje napåòanie databáz a kontrolu dát v príslušnom aplikaènom programe,

§           spracúva podklady pre rozpoèet APTP, sleduje èerpanie finanèných prostriedkov z ESF a ŠR na APTP a dodržiava zásady použitia finanèných prostriedkov ESF a štátneho rozpoètu,

§           monitoruje a vyhodnocuje jednotlivé nástroje APTP, programy a projekty,

§           v spolupráci s príslušnými oddeleniami úradu PSVR zabezpeèuje propagáciu a informovanos verejnosti o Národných projektoch vo väzbe na pomoc ESF / èlánky v tlaèi, vysielanie v regionálnych médiách a pod. /,

§           vypracováva štvrroène a pri každej zmene personálne matrice pod¾a riadenia NP,

§           štvrroène zasiela MF SR oznámenia o schválení a realizácii minimálnej pomoci, a predkladá ústrediu PSVR podklady k vypracovaniu roèných správ o poskytnutí štátnej pomoci,

§           zabezpeèuje administratívne èinnosti, archiváciu, aktualizuje intranetovú stránku úradu,

§           spolupracuje s ústredím pre oblas finanèných plánov NP a projektov,

§           zabezpeèuje jednotnú koordináciu publicity o prijatí pomoci z ESF a ïalších programových štruktúr spoloèenstva EÚ,

§           spolupracuje s oddelením kontroly pri zabezpeèovaní kontroly – dáva podnet na vykonanie kontroly príslušných §,

§           realizuje ïalšie úlohy pod¾a pokynov predstaveného.

Connect

25.9.2021
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy