• ODDELENIE EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A PROJEKTOVÉHO RIADENIA.
  • Vedúca oddelenia : Ing.Terézia Mikulová

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • terezia.mikulova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 826

§           vypracúva a realizuje stratégiu ESF a APTP vo svojom územnom obvode,

§           realizuje projekty a programy APTP,

§           spolupracuje so zástupcami štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, podnikate¾skými subjektmi, vrátane bánk a charitatívnych organizácií za úèelom vytvárania partnerstiev na zlepšenie zamestnanosti a podporu sociálnej inklúzie vo svojom územnom obvode pri realizácii projektov a programov APTP,

§           zabezpeèuje metodiku, tvorbu, riadenie a správu projektov zameraných na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financovaných zo zdrojov ESF a ŠR,

§           dohliada na financovanie projektov,

§           sleduje a vyhodnocuje náklady na riešenie projektov,

§           spracúva podklady pre rozpoèet APTP, sleduje èerpanie finanèných prostriedkov z ESF a ŠR na APTP a dodržiava zásady použitia finanèných prostriedkov ESF a štátneho rozpoètu,

§           vedie evidenciu subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky na nástroje APTP: na zriadenie a prevádzku chránenej dielne a chráneného pracoviska, na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti, na zamestnávanie znevýhodnených UoZ, na zabezpeèenie absolventskej praxe, na aktivaènú èinnos a ostatné nástroje APTP /týka sa všetkých uplatòovaných §/,

§           zhotovuje zoznamy výdavkov na jednotlivé národné projekty,

§           spolupracuje s finanèným oddelením pri refundácii výdavkov národných projektov ,

§           monitoruje a vyhodnocuje jednotlivé nástroje APTP, programy a projekty,

§           sleduje dodržiavanie povinnosti vyplývajúcich z uzatvorených dohôd na APTP,

§           zabezpeèuje publicitu projektov.

Connect

25.9.2021
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy